Fullmäktigemotion om att genom trepartssamarbete utarbeta en strategi och verksamhetsmodell för trähusbyggandet i östra Nyland

Trähusbyggandet ökar hela tiden. I Finland utgör trähusbyggandet cirka 40 procent av allt byggande. Den största tillväxtpotentialen träbyggandet har finns framför allt inom våningshusbyggandet och inom det offentliga byggandet. Byggandet konsumerar i Europa mera råmaterial (enligt vikt cirka 50 procent)

4 / 13<<23456>>