Pressmeddelande 31.1.2019

Borgå stad ser ut att få 12 miljoner mera än budgeterat i samfundsskatteintäkter. Summan är ansenlig och det lönar sig därför att noggrannt överväga vad staden använder pengarna till.

– Den överlägset största och strategiskt viktigaste frågan för Borgå och för hela regionen är att få järnvägsförbindelse till regionen. De regioner som inte har järnvägsförbindelse eller spårbunden trafik kommer inte att tillåtas att växa och utvecklas på samma villkor som regioner med järnväg på grund av klimatpolitiska skäl, säger Borgå stadsfullmäktiges ordförande, riksdagsledamot Mikaela Nylander.

– Kampen om de statliga medlen för infrastrukturprojekt är benhård och de regioner som tillsammans med näringslivet kan bidra med pengar kommer att vara vinnare. Därför är det av strategiskt intresse och betydelse att Borgå stad kan vara med och driva järnvägen via tex ett utvecklingsbolag tillsammans med andra kommuner och företag, säger Nylander.

– Just nu finns det mycket olika åsikter om huruvida en eventuell bana österut borde gå via Lovisa och Kotka eller via Kouvola. Olika städer och landskap har mycket olika åsikt i frågan och det är osäkert hur Nylands landskapsförbund ser på frågan. Trots alla osäkerhetsfaktorer som råder just nu bör Borgå ha beredskap att satsa pengar för att säkerställa linjedragningen till Borgå, påtalar Nylander.