Arvoisa juhlayleisö, hyvät naiset ja herat!

Värderade festpublik, mina damer och herrar!

Kansanvalistuksen seurauksena syntyi maahamme ensimmäinen työväenopisto 1899. Kansanvalistuksen tavoitteena oli itsenäinen ja yhtenäinen kansakunta ja kohteena oli erityisesti rahvaan lukutaidon ja tiedon vahvistaminen.

Tänä päivänä tarpeet kansanvalistukseen ovat yhtä suuret kuin 70 vuotta sitten kun Porvooseen päätettiin perustaa oma työväenopisto. Tarpeet ovat tietysti sidottuja tämän päivän haasteisiin, muutoksiin ja trendeihin. Vapaan sivistystyön syvin luonne ja kirkkain ajatus mahdollistavasta sivistyksestä ja yhteisöllisyydestä on pysynyt samana.

Minulla on suuri ilo ja kunnia Porvoon kaupungin puolesta onnitella Kombia 70 vuoden menestyksellisestä toiminnasta Porvoossa!

Initiativet till att grunda ett arbetarinstitut i Borgå togs 1944 av lektor Börje Olsoni. Han motiverade behovet av ett arbetarinstitut såhär:

”Ungdomen borde kunna intresseras för att bättre ta vara på sin tid och bättre utnyttja sina krafter än att släntra längs gatorna eller sitta på biografer och kaféer”

Stadsfullmäktige höll med om detta och 1945 beslöts det enhälligt att Borgå arbetarinstitut-Porvoon työväenopisto skulle grundas. Arbetarinstituten fungerade sedermera som skilda enheter för de finsk- och svenskspråkiga, för att 2014 gå samman och bilda KoMbi. I 70 år har instituten i Borgå förändrat och förädlat sin verksamhet så att den motsvarar behoven av fri bildning.

Det är med glädje och stolthet jag på Borgå stads vägnar ikväll får föra fram stadens gratulationer.

Arvoisat läsnäolijat!

70 (seitsemässäkymmenessä) vuodessa yhteiskunta on muuttunut ja kansalaisopistot ovat seuranneet yhteiskunnan muutosta ja trendejä ja määrätietoisesti muuttaneet opetuksen sisältöä uudistuviin tarpeisiin. Ajan myötä käsitys siitä, mitä olisi hyvä oppia, on muuttunut entistä hajanaisemmaksi. Yhteiskunta on monimutkaisempi ja täten myös vaatimustaso yhteiskunnassa pärjäämiseksi on muuttunut. Tämän myötä opistoissa opetetaan tänä päivänä enemmän aineita kuin aikaisemmin.

Olen ilolla pannut merkille miten hyvin Kombissa pystytään hahmottamaan tämän päivän tarpeet ja miten ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti Kombi kehittää toimintaansa. Jopa niin innovatiivisesti, että kansallisella tasolla tätä on huomioitu kunniamaininnoilla.

Kuten totesin alussa, niin kaikista muutoksista huolimatta, tai ehkä juuri niiden takia, vapaan sivistystyön ydintehtävä on pysynyt samana: elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisössä. Tärkeään tehtävään kuuluu myös edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja monipuolisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.  Juuri näinä vastakkaisuuksien ja suurten yhteiskunnallisten muutosten aikana, vapaalla sivistystyöllä on suurempi ja vastuullisempi kansanvalistustehtävä kuin pitkään aikaan.

Bästa näravarande!

Medborgarinstitutens tillgänglighet och den breda förankringen bland olika befolkningsgupper förtjänar att nämnas en kväll som denna, i och med att tillgänglighet och förankring skapar en legitimitet bland befolkningen, en uppgift som många andra samhälleliga institutioner idag inte klarar av.

Det erbjuds kurser i datoranvändning för seniorer, språkkurser för invandrare, fortbildning för vuxna i arbetslivet, öppna universitetskurser, färgbad för bebisar och mycket mer. Medborgarinstitutet Kombi har också en viktig uppgift i att verka på båda språken och erbjuda naturliga tillfällen för språkgrupperna att mötas.

Den fria bildningen har positiva effekter både för individen men också för samhället som helhet. Effekterna är direkt ekonomiska, men även de icke-materiella positiva effekterna i form av bättre livskvalitet bör lyftas fram.

För individen själv finns det flera orsaker att delta i kurser på medborgarinstituten. Det kan vara frågan om att man vill få färdigheter som är till nytta i arbetslivet, uppdatera sin kunskap om teknologi eller utveckla sin kreativa sida. Den pinfärska BeLL-forskningen (Benefits of Lifelong Learning) om de ekonomiska fördelarna hos medborgarinstituten visar att varje satsad euro kommer tillbaka tillsamhället mellan 3,4- 5,6 euro!

Summan är de sammantagna effekterna av inbesparingar och bättre produktivitet. Då de som studerar vid medborgarinstitut mår bättre sparar samhället på social- och hälsovårdskostnader samtidigt som individens kompetenser att fungera på arbetsmarknaden och motivationen att utveckla sig själv och ta hand om sig växer.

Vapaan sivistyksen hyödyistä löytyy siis hyvin ajankohtaista tutkimustulosta, joka osoittaa siitä saatuja hyötyjä. Euroopan tasolla tehty BeLL-tukimus kuvaa hienosti miten kansalaisopisto-opiskelun tuottamia hyötyjä yksilöille, yhteisölle ja yhteiskunnalle voidaan arvioida euroina. Tutkimuksessa havaittiin muun muassa, että opinnot parantavat elämänlaatua osallistujilla kaikista maista. Suurin osa tutkimukseen osallistuvista kokivat itsensä onnellisemmaksi, he tietävät paremmin mitä elämältään haluavat ja kokevat voivansa henkisesti paremmin. Vapaan sivistykseen osallistuvilla oli myös korkeampi opiskelumotivaatio.

Tämä BeLL-tutkimus osoitti, että kansalaisopistoon sijoitettu euro tuottaa yhteiskunnalle noin 3,4 -5,6 (kolmenpilkkuneljän viiva viidenpilkkukuuden) euron hyödyn. Hyöty koostuu sekä säästöistä että paremmasta tuottavuudesta.

Suotuisat yhteiskunnalliset ja yksilölliset vaikutukset selittyvät tutkimuksessa näin:

 ”Kun opiskelijan hyvinvointi opiskelun myötä lisääntyy, muun muassa yhteiskunnan sosiaali- ja terveysmenot vähenevät samaan aikaan kun yksilön työelämätaidot sekä motivaatio itsensä kehittämiseen ja itsestään huolehtimiseen kasvavat”.  

Hyvät kuulijat!

Bästa åhörare!

Viime eduskuntakaudella päätettiin vapaan sivistystyön koskevasta rahoitus- ja rakennemuutoksesta. Toteutettiin leikkauksia jotka kohdistuivat vapaaseen sivistystyön oppilaitoksiin. Leikkaukset on toteutettu sekä säästöinä että indeksileikkauksina.

Porvoossakin on jouduttu jatkuvasti pohtimaan sitä, mikä on yhteiskunnan rahoittama osuus opistotoiminnassa ja mikä pitää kerätä kurssimaksuina tai muualta. Kombi on selvinnyt kohtuullisen hyvin ja tämä johtunee siitä, että sen rakenne on kevyt ja joustava.

On erityisen tärkeää, että opistot jatkossakin voivat tarjota kursseja subventoituun hintaan, jotta mahdollisimman moni kokee, että kansalaisopistojen kurssiin osallistumiseen on pieni kynnys. Vapaan sivistystyön luonteeseen kun kuuluu saavutettavuus ja saatavuus.

På grund av de statliga och kommunala nedskärningarna har medborgarinstitutens finansiering minskat, Kombi har haft en förmåga att anpassa sig och klarat sig bra trots detta. Sammanslagningen från år 2014 har möjliggjort en sund och effektiv organisation. Farhågorna om att den svenska undervisningen skulle lida i en större helhet under ekonomiskt svåra tider har kommit på skam. Den fria bildningen måste i framtiden också vara tillgängligt för alla, oberoende socioekonomisk bakgrund.

On olemassa paljon haasteita ja mahdollisuuksia vapaalle sivistystyölle: nopeasti muuttuvat työmarkkinat ja sen myötä muuttuneet koulutustarpeet, kesäopiskelun merkityksen kasvu ja kasvava eläkeläis- ja senioriväestö, joka entistä hyväkuntoisempana haluaa ja kykenee toteuttamaan elinikäisen oppimisen periaatteita käytännössä. Päätöksiä tehtäessä on tärkeää tiedostaa, että vapaan sivistystyön avulla voidaan vähentää muiden raskaiden ja kalliiden palveluiden käyttöä.

Myös maahanmuuttajien koulutus on kasvava ja tärkeä osa kansanopistojen yhteiskunnallista sivistystehtävää. Maahanmuuttajien nopeasta kotouttamisesta hyötyvät kaikki ja kotoutumiskoulutus on monen maahanmuuttajan kohdalla välttämätön lähtökohta onnistuneelle sopeutumiselle suomalaiseen yhteiskuntaan. Kombi on mukana kouluttamassa maahanmuuttajia monella eri tavalla. Rahoituspäätöksiä tehdessä on huomioitava kansalaisopistojen osaamista ja kokemusta myös tällä alalla.

Hyvät Kombin ystävät!

Bästa vänner av Kombi!

Yhteiskunnallisessa keskustelussa voi olla vaikeaa nähdä syy-seuraussuhdetta. Tutkimukset osoittavat kansalaisopistojen ja vapaan sivistystyön monipuolisia hyötyjä.  Jos tähän tiiviiseen kytkökseen vapaan sivistystyön ja muun yhteiskunnallisten palveluiden välillä ei uskota, niin voidaan ainakin todeta, että vapaan sivistystyön puuttuminen varmasti näkyisi muissa palvelurakenteissa.

Noin 7000 porvoolaista ei voi olla väärässä – Kombin 70-vuotiseen toimintaan uskotaan ja se on jatkuvalla kehittämistyöllään ansainnut paikkansa porvoolaisten kestosuosikkina molemmilla kielillä.

Nauttikaa tänään upeista saavutuksistanne ja jatkakaa huomenna työnilolla ja innolla! Tulevaisuus on teidän!

Kombi har förtjänat sin plats som borgåbornas folkbildare nummer ett för vuxna. Gläds ikväll åt detta och fortsätt imorgon med arbetsglädje och engagemang att utveckla Kombi på bägge språken. Framtiden är er!

Avslutningsvis vill jag ännu en gång gratulera Kombi för dess 70-åriga framgångsrika verksamhet!

Vielä kerran Porvoon kaupungin puolesta: onnea 70 menestyksellistä vuotta juhlivalle Kombille!