Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arkkiatri, hyvät naiset ja herrat!

 

Värderade krigsveteraner, arkiater, mina damer och herrar!

 

On suuri ilo toivottaa teidät kaikki tervetulleiksi viettämään kansallista veteraanipäivää. Kansallista veteraanipäivää vietetään tänä vuonna kolmattakymmenettä kertaa. Tämän vuoden tunnus on: Vastavirtaan nousee lohen suku – Motströms stiger laxarnas släkte. Tunnus on puhutteleva ja antaa meille jokaiselle mahdollisuuden luoda omaa mielikuvaa Suomen hyvin kivisestä ja uhrauksia vaativasta tiestä itsenäisen ja demokraattisen hyvinvointiyhteiskunnan saavuttamiseksi.

 

Pohdiskelu Suomen tiestä sopii erinomaisen hyvin juuri nyt kun olemme Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kynnyksellä. Mikä on Suomen tie tulevaisuudessa? Mihin arvoihin nojattiin kun itsenäisyydestä taisteltiin ja mille arvoille tätä maata rakennettiin ja miten ne arvot näkyvät tänä päivänä ja tulevaisuudessa? Mikä on veteraanien perintö nuoremmille sukupolville?

 

Inför år 2017 då vi firar 100 år av självständighet är det nyttigt att reflektera över Finlands väg till det välfärdssamhälle vi är idag. Det är nu trettionde gången vi samlas för att fira nationella veterandagen och det gör vi under devisen: Vastavirtaan nousee lohen suku – Motströms stiger laxarnas släkte. De värderingar, som var rådande då veteranerna med sin hälsa eller med sitt liv som insats stred för självständigheten, och också de värderingar som rådde under den oerhört hårda tid då landet åter byggdes upp, bar ända fram. Vilket är veteranernas arv till kommande generationer?

 

Jag hoppas att vi inför 2017 talar om veteranernas arv. Ett arv vi borde granska ur ett brett perspektiv och där många dimensioner ingår. Det samhälleliga och historiska kollektiva arvet är viktigt för att vi som nation inte någonsin ska glömma de oerhörda uppoffringar som har gjorts för vårt lands självständighet. Vi måste känna till vårt förflutna för att veta vart vi är på väg.

 

Hyvät naiset ja herrat!

 

Veteraanien perintö on äärimmäisen tärkeä ja aina ajankohtainen aihepiiri meille kansakuntana. Tähän kollektiiviseen perintöön sisältyy monta ulottuvuutta. Ensinnäkin meidän ei sovi unohtaa kaikkia niitä valtavia uhrauksia joita tehtiin sotien aikana, jolloin veteraanit taistelivat itsenäisyytemme puolesta panoksena terveys ja elämä tai miten samat sukupolvet osallistuivat maamme jälleenrakentamiseen. Voimme ja tulemme vaalia tätä kansallista perintöä ylläpitämällä korkeaa maanpuolustustahtoa, huolehtimalla uskottavasta puolustuksesta ja pitämällä kiinni yleisestä asevelvollisuudesta.

 

Perintöön liittyy myös mielestäni velvollisuus olla mukana luomassa ja ylläpitämässä kansainvälisiä suhteita ja olosuhteita jotka ovat omiaan ennaltaehkäisemään konflikteja ja sotia. (Suomen tulee olla täyspainoisesti mukana, ei pelkästään turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa yhteistyössä, vaan enenevin määrin myös YK:n kaltaisten järjestöjen toiminnassa tukemassa ja luomassa edellytykset parempaan elämään kaikkein heikoimmille.)

 

Erittäin tärkeä osa perintöä on veteraanien henkilökohtaisten kertomusten edelleenvälittäminen nuoremmille sukupolville. Tehokkain tapa vaalia sodistamme karua kieltä puhuvat kertomukset on antaa niille kasvot. Tämä tärkeä työ on tehty ja DVD tallenne sisältäen veteraanien kertomukset on jaettu kouluihin. Perinneyhdistysten työ korostuu koko ajan ja niiden merkitys perinteiden ja historian vaalimisessa kasvaa.

 

Mina damer och herrar!

 

Genom att upprätthålla en hög försvarsvilja, ett trovärdigt försvar och genom att fortsättningsvis hålla fast vid den allmänna värnplikten, kan vi värna om veteranernas arv. Det ingår också idag en internationell dimension i att värna om arvet. (Finland ska inte enbart delta i det internationella försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet. Vi ska via organisationer som FN, genom vår närvaro och våra satsningar, försäkra oss om att skapa förutsättningar för de allra svagaste i världen att skapa ett bättre liv).

 

I en intervju gjord av svenska Yle ansåg de svenskspråkiga distriktsordförandena för veteranorganisationerna att det är viktigt att värna om att veteranernas arv går vidare till kommande generationer i form av berättelser av veteranerna. Dessutom ansågs uppvaktningarna vid hjältegravarna oerhört viktiga på självständighetsdagen, på nationella veterandagen, på de stupades dag och vid firandet av vinterkrigets slut. Ordförandena önskade att man också i framtiden tar väl hand om hjältegravarna. Det är lätt att hålla med om allt detta och det arbete traditionsföreningarna gör är viktigt och kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Det arbete som gjorts för att föra vidare veteranernas berättelser via inspelningar bör användas av skolorna runtom i landet.

 

Arvoisa juhlayleisö!

 

Toinen tärkeä kokonaisuus veteraanien perinnössä on vaalia niitä arvoja jotka mahdollistivat itsenäisyyden.  Pyyteetön halu saavuttaa jotain parempaa kaikille – siis yhteinen parempi tulevaisuus – johti tulokseen. Ei kysytty oikeuksien perään vaan katsottiin velvollisuudeksi toimia. Tämä on oiva ohjenuora kaikille sukupolville: yhteistä parempaa huomista ei voida saavuttaa omia oikeuksia vaatimalla ja vaalimalla, vaan tähän päästään ainoastaan tiedostamalla omia velvollisuuksia. Tämän ollessa lähtökohta uudistaessamme Suomea vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, olemme saavuttaneet edes osan siitä hengestä joka oli vallitseva sotien ja jälleenrakentamisen aikoina.

 

Värderade festpublik!

 

Det är viktigt att inse att till de grundläggande värderingarna i det finländska samhället hör att också varsebli sina skyldigheter gentemot samhället. Det här är ett av de allra viktigaste budskapen i veteranernas arv till kommande generationer. Inget gemensamt gott kan uppstå enbart genom att åberopa sina rättigheter. Om vi inser detta kan vi vara med om att förändra det finländska samhället på ett inkluderande och humant sätt.

 

Då vi står inför firandet av Finlands 100 år av självständighet är det önskvärt att de drygt 20 000 veteraner som ännu finns bland oss kommer i åtnjutande av jubileumsårets uppmärksamhet. De brister som ännu finns i stödet och servicen till våra veteraner bör nu åtgärdas. Samtidigt bör 2017 vara en manifestation för att vi kommer att föra veteranernas arv vidare. Både genom våra värderingar och genom konkreta handlingar.

 

För att använda mig av general Adolf Ehrnrooths ord: ”Finland är ett bra land, det bästa för oss finländare”.

Ett ödmjukt tack till alla veteraner som möjliggjorde att vi lever i ett fritt och demokratiskt välfärdssamhälle!

 

Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden lähestyessä on syytä muistuttaa siitä, että osa juhlavuoden panostuksista tulee kohdentaa maamme noin kahteenkymmeneentuhanteen keskuudessamme oleviin veteraaneihin. Veteraanit mahdollistivat itsenäisen Suomen meille nuoremmille sukupolville. Juhlavuotena on viimeiset veteraanien etuuksiin ja palveluihin liittyvät epäkohdat poistettava. Viimeistään nyt on osoitettava kiitollisuutemme ja kunnioituksemme.

 

Lopuksi haluaisin lainata kenraali Adolf Ehrnroothin sanoja: ”Suomi on hyvä maa. Se on paras meille suomalaisille”. On etuoikeus meille nuoremmille sukupolville vaalia veteraanien perintöä, sekä arvoillamme että konkreettisin toimenpitein.

Nöyrä kiitos veteraaneille jotka mahdollistivat vapaan ja demokraattisen hyvinvointiyhteiskunnan meille kaikille!

 

Kiitos!

Tack!