Arvoisat ansiomerkin saajat, hyvät naiset ja herrat!

Värderade mottagare av förtjänsttecken, mina damer och herrar!

On suuri ilo ja kunnia olla läsnä tänään kun jaetaan ansiomerkkejä henkilöille jotka ovat tehneet työtä 20, 30 tai jopa 40 vuotta kaupungilla. Haluan kaupungin ja valtuuston puolesta lämpimästi onnitella Teitä tämän johdosta ja samalla haluan kiittää arvokkaasta panoksestanne kaupungin ja porvoolaisten hyväksi.

Det är med glädje vi idag får dela ut förtjänsttecken till er närvarande som jobbat 20, 30 eller 40 år för stadens och borgåbornas bästa. Inledningsvis vill jag passa på att gratulera er med anledning av detta och tacka för den värdefulla och långvariga insats Ni har gjort.

Att ha arbetat så länge som 20, 30 eller 40 år med och för samma arbetsgivare är i dagens läge av många olika orsaker ingen självklarhet.

Inom kommunsektorn i hela landet har tre fjärdedelar av kommunens anställda jobbat inom kommunsektorn i minst tio år. Tre fjärdedelar är mycket, trots att många yrkekategorier, såsom lärare, saknar arbetstillfällen utanför kommunsektorn.  Kommunsektorn är på många sätt en bra arbetsplats. Kommunen ses som en trygg arbetsgivare då uppsägningar och permitteringar är mer sällsynta än inom den privata sektorn, arbetsklimatet ses som gott och kvinnor och män upplever sig mer jämställda på de kommunala arbetsplatserna.

Professori Alf Rehn kirjoitti äskettäin kolumnin työelämästä jossa hän pohtii työelämän muutoksia. Rehn kirjoitti näin:

”Vi kommer under de kommande tjugo åren att genomleva lika stora förändringar i arbetslivet som vi genomlevt de gångna tjugo. Men detta kommer inte att betyda att jobben försvinner. Förändras, ja. Gamla kommer att försvinna, och nya skapas. Det är sannolikt att de nya arbetena kommer att kräva mera av oss – mera kunnighet, mera utbildning, mera förmåga att förändras.”

Muutoksen tuulet puhaltavat siis työelämässä kuten myös kuntasektorilla. Rehnin analyysi siitä, mitä tulemme tarvitsemaan tulevaisuuden työelämässä, on hyvä. Myös tulevaisuudessa muutokset ovat ainoa pysyvä asia monen ihmisen työelämässä. Jo tästä syystä kyky reagoida muutoksiin, uusien asioiden oppiminen ja jatkuva kouluttautuminen tulee olemaan avainasemassa.

Pidemmälle tulevaisuuteen tähtäävä ja kunnianhimoinen työnantaja luo edellytykset ja tukee työntekijöiden mahdollisuuksia kehittyä, oppia uutta ja tämän myötä kykyä tulla toimeen muuttuvilla työmarkkinoilla. Myös vastuu omasta hyvinvoinnista ja jatkuvasta kehityksestä korostuu kun muutos on ainoa pysyvä asia.

Muutosjohtamisesta puhutaan paljon ja varmasti löytyy monta määritelmää hyvälle ja tarkoituksenmukaiselle johtamiselle silloin kuin muutoksia tehdään. Ensimmäinen oivallus kuntasektorilla tulisi olla, että istutaan samassa veneessä ja päämäärät ja keinot päästä niihin ovat yhteiset. On panostettava johtajiin ja johtajuuteen kaikilla tasoilla jotta yhtenäisyyden ja turvallisuuden tunne säilyy muutosten keskellä.

Olemme hyvin lyhyessä ajassa läpikäyneet kuntaliitosselvityksiä, monta yritystä viedä läpi suuri sosiaali- ja terveysuudistus, puhumattakaan kaikista Porvoon kaupungin omista rakenne- ja muista muutoksista. Nyt eletään sosiaali- ja terveysuudistuksen ja itsehallintoalueiden muodostamisyritysten aikaa. Tällä hetkellä on mahdotonta hahmottaa mitä kaikkea mahdollinen uudistus tuo tullessaan.

Tärkeintä tässä vaiheessa henkilöstön kannalta on luottamus siihen, että avoimiin kysymyksiin, kuten pääluottamusmies Anne Saarvo hyvin valotti valtuutetuille toissa iltana, löydetään ratkaisut aikanaan. Avoimia kysymyksiä liittyen sote – ja mahdollisten itsehallintoalueisiin siirtyvään henkilöstöön löytyy liuta: kuka toimii palveluiden tuottajana, mitkä ovat liikkeen luovutuksen periaatteet, mitä sopimuksia sovelletaan sekä kysymyksiä eläkejärjestelmästä, työssäkäyntialueista ja palkkojen harmonisoinnista.

Myös jäljelle jäävän kunnan toimintaedellytykset ja henkilöstötarve ovat tärkeitä kysymyksiä.

Meillä ei vielä ole antaa vastauksia, mutta tärkeämpää tässä vaiheessa on kuitenkin vahva viesti siitä, että olemme tietoisia niistä haasteista ja peloista joita henkilöstöllä on liittyen uudistukseen ja toimimme niitä ajatellen myös jatkossa. Istumme samassa veneessä!

De nationella reformer som är på gång kommer att påverka kommunerna i såväl smått som stort, paradigmskiften är alltid omtumlande och krävande.  Reformerna kommer att påverka kommunerna radikalt och de kommunalt anställdas arbetsförhållanden kommer att förändras mycket, men hur är ännu oklart. Det viktiga just nu, då vi verkligen inte vet vad som komma skall, är signalen om att vi känner till de frågor och rädslor personalen upplever kring de stora reformerna. Och att vi gör vårt yttersta i den fortsatta processen för att alla ska känna till vad som sker och att känslan av att sitta i samma båt hålls stark. En förutsättning för att de stora reformerna såsom vårdreformen och reformen med de självstyrande områdena ska lyckas är att personalen involveras i god tid.

Klart är att Borgå stad, trots alla reformprocesser, fortsätter med sin personalpolitik som går ut på att skapa förutsättningar för och stöda personalens utveckling, vidareutbildning och satsningar på det egna välbefinnandet och därmed på den egna orken också i arbetslivet.

Arbetet för en bra och välfungerande arbetsmiljö kräver insatser både av både arbetstagare och arbetsgivare. Symbiosen eller det ömsesidiga beroendet utgör grunden för satsningarna på välmående inom Borgå stad.

Porvoon henkilöstöstrategisia päämääriä ovat tuloksellisuuden parantaminen, laadukas työelämä ja rekrytoinnissa onnistuminen.

Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyllä on tärkeä tehtävä lisätäkseen tuloksellisuutta ja työssä hyvinvointia. Vähentämällä poissaoloja voimme tuottaa paremman palvelutason henkilöstömäärää lisäämättä. Vuonna 2014 terveysperusteisten poissaolojen määrä on noussut. Jotta tämä trendi saadaan laskuun, on Porvoon kaupungin päivitettävä varhaisen välittämisen mallia. Poissaolot ovat kuitenkin koko kaupungin tasolla alemmat kuin kunta-alalla keskimäärin, mikä on toisaalta hyvä merkki.

Personalen har möjlighet att ges sin syn på arbetsmiljön och påverka genom att delta i personalenkäten. Det är ett tecken på att de satsningar på personalen som gjorts i Borgå är de rätta eftersom stadens personals arbetshälsa är bättre än i kommunerna i genomsnitt. Det här arbetet ska vi fortsätta med genom en förebyggande arbetshälsovård och genom att stöda personalen till utveckling. Nu, då förändringarna som står inför dörren är större än någonsin, är det ytterst viktigt att fortsätta att utveckla ledarskapet och arbetsgemenskapen inom staden.

En stor majoritet av de som svarat på personalenkäten skulle kunna rekommendera sin arbetsplats för andra, arbetsuppgifterna upplevs som meningsfulla och man får stöd i arbetet av cheferna och kollegerna. Trots de fina resultaten finns det saker som vi i Borgå ska bli bättre på. Sådana faktorer är till exempel möjligheterna att delta i den långsiktiga planeringen i arbetsgemenskapen och avsaknaden av centrala och uppföljbara mål i arbetet.

Mielekäs työ on tuottavaa. Työn tuottavuudesta keskustellessa on hyvää pitää mielessä, että tuottavuudessa on kyse muustakin kuin työpanoksesta ja tuotannon määrästä. Menestys vaatii myös hyvää esimiestyötä ja työntekijöiden motivaation tukemista. Siksi Porvoossa on kiinnitetty huomiota johtamiseen, vuorovaikutukseen ja työn organisointiin. Mielekäs työ kohentaa sekä työntekijän hyvinvointia että työn tuottavuutta. On siis aivan selvää että sekä työnantaja että työntekijä hyötyy siitä että työ on mielekästä.

Toivottavasti Tekin olette omakohtaisesti saaneet kokea kaupungin panostukset työhyvinvointiin.

Arbetstagarnas välmående och hur det påverkar effektiviteten går inte att bestrida och sambandet mellan dessa uppmärksammas mer och mer av kommunerna. Förhoppningsvis har ni under er långa karriär inom Borgå stad fått följa med denna utveckling på nära håll och fått uppleva satsningarna på personalens välmående som gjorts.

Det är med glädje och stolthet som jag på Borgå stads vägnar ännu en gång får gratulera Er och rikta ett varmt tack till Er alla för den arbetsinsats Ni gjort för Borgå stad.

Toivon että nämä ansiomerkit toimivat muistutuksena Teille siitä, että työpanoksenne on huomioitu ja sitä arvostetaan. On suuri ilo ja kunnia Porvoon kaupungin puolesta vielä kerran onnitella Teitä kaikkia ansiomerkkien johdosta!

Kiitos! Tack!